Vad kommer ut av regeringens förlängda Nap-paus?

Nyhet | 13 - 05 - 2024


En kort juridisk analys av nuläget och framtiden


Nap-pausen förlängs och huvudanledningen uppges vara att det behövs mer tid för att genomföra ändamålsenliga författningsförändringar. Att genomföra Nap-prövningarna kan bäst beskrivas som ett bygge- och lastning av ett gigantiskt fartyg som sedan skickats ut på världshaven för sin jungfruresa. Motorerna har nu problem och fartyget driver fritt omkring. Vartåt fartyget driver är ännu oklart. Mot Bättre-miljö-hamnen eller bara längre ut till havs?


Inför lag-och förordningsändringarna 2019 och innan samverkan drog i gång i länsstyrelsens regi ställde miljöprövningsapparaten om. Nap-samordnare anställdes hos länsstyrelserna och tillsynen över vattenkraftverk sattes på vänt utifrån 11 kap 27 § miljöbalken. Paragrafen ger kraftägaren rätt att driva sitt kraftverk vidare bara de är anmälda och godkända att få vara med i processerna. I stället inriktades länsstyrelsernas krafter på att rigga samverkan mellan företag, myndigheter och organisationer. Samtidigt vässades vattenmyndigheternas uppdrag för att klassificera vattenförekomster med vattenkraft på ett sätt som underlättar omprövningarna till kraftföretagens fördel. I februari 2022 lämnades de första ansökningarna in och sedan drog ärendehanteringen i gång i domstolarna.


Resultaten av de första omprövningarna blev inte riktigt som nu- och dåvarande regering förväntat sig. I stället för en förenklad process i omprövningens skrud vidtog knepiga juridiska processer i gränslandet mellan äldre rättigheter och miljöbalken. Den juridiska logiken är förstås solklar i Nap-systemet. Har man tillstånd eller äldre rättighet så kan man omprövas. Är det inte på det viset så ska företagen söka tillstånd.


Vår bedömning är att Nap-juridiken behöver reformeras enligt följande:


- Tydligare lagkrav för vilka äldre rättigheter som gäller som tillstånd och därmed möjliggör en omprövning. Att mark-och miljödomstolarna avvisar en massa ansökningar är dåligt av både miljö-och processekonomiska skäl.

- Tydlig distinktion mellan dammar på urminnes hävd och att senare vattenkraftverk kan behöva tillståndsprövning från scratch. Vattenkraftsbranschen anser att äldre rättigheter för dämning/vattenavledning också ska gälla kraftverk som byggts senare för elproduktion och sedan bestyckats löpande genom åren. Detta för att branschen anser att påbyggnader på kraftverk som skett löpande kan jämföras med åtgärder som i dag utförs med stöd av 11 kap 12 § miljöbalken i vår tid. Den bestämmelsen innebär att man avstå från att söka tillstånd för sin vattenverksamhet om man bedömer att den inte kommer att skada vare sig enskilda eller allmänna intressen.

Vi anser att så inte är fallet eftersom den viktigaste förändringen alltid är ökad eller förändrar vattenavledning från naturfåran vilket är tillåtlighetsgrundande för ett vattenkraftverk.

- ”Driftsgarantin” i 11 kap 27 § miljöbalken ska upphöra. Då nu omprövningarna är lagda på is under mycket lång tid måste tillsynsmyndigheten kunna agera utan denna begränsning.


Även med ”driftsgarantin” som gäller i dag, trots den fortsatta pausen, kan tillsynsmyndigheterna agera fullt ut. Begränsningen ligger endast däri att förelägganden om förbud inte är möjligt för ett kraftverk som är anmält till Nap. Förelägganden som syftar till att säkerställa människors hälsa och miljön är fullt möjliga i form av nya försiktighetsmått och skyddsåtgärder. Problemet är att länsstyrelsernas inordning under Nap-paraplyet gjort att tillsyn i vanlig bemärkelse inte längre utförs. Då nu prövningarna dröjer är det hög tid att tillsynen vaknar till liv.


Problemet med Nap-pausen är inte att EU kommer att läxa upp Sverige. Detta har blivit en vanlig missuppfattning i miljösverige. Hur vi på den juridiska detaljnivån lagstiftar för genomförande av Ramvattendirektivet faller utanför EU:s bedömning. I framtiden kommer naturligtvis samtliga EU-länders prestationer i förhållande till direktivets uppsatta miljömål att utvärderas. Bästa sättet för Sverige att prestera är f n aktiv rättstillämpning. Några böter blir det inte därför att Nap-fartyget

driver med utslagna motorer under en period.