Avslutande allmänna tips

Det lönar sig att agera, men det kan ta tid innan det händer något.

Allmänna tips

Samla fakta!


Osäker? Hör med din kommun eller länsstyrelse


Dokumentera mycket!


Lönar det sig att agera?


Samla fakta!

Kolla alltid om en störning eller förändring är tillfällig eller varaktig. Man får visserligen aldrig utöva olagliga verksamheter eller störa miljön- och eller närboende, men vissa projekt har rätt att störa under den fas då arbeten utförs för att sedan återgå till normalt. Vid vattenrelaterade projekt eller brytning finns särskilda tider uträknade med kontroll som miljömyndigheterna utför för att säkerställa att naturen läker efter ett ingrepp. Det kan till och med vara så att det som ser väldigt illa ut då arbeten genomförs kommer att resultera i hälsosammare natur i slutändan. Buller under pågående arbeten kan också vara ”tillåtet”. Om man exempelvis känner sig störd av buller, damning eller på annat vis måste störningen vara uppenbar och inte uppträda naturligt i en viss omgivning. Då verksamheter och infrastrukturprojekt som väg- och järnväg får sina tillstånd prövas störningarna och då är det dessa nivåer man måste tåla.

Osäker? Hör med din kommun eller länsstyrelse

Då man hör av sig är det bra att veta hur miljömyndigheterna jobbar. Vid mycket akuta störningar exempelvis pågående utsläpp kommer miljömyndigheterna att agera mycket snabbt. Om saken hotar hälsa och-eller säkerhet kan även räddningstjänsten hjälpa till. Om man uppfattar att vad man ser är ett pågående brott ska man alltid kontakta polisen precis som vid andra misstänkta brott. Det finns ingen speciell ordning för hur man anmäler ett miljöbrott utan man ringer 112 om det är bråttom och 114 14 om saken är en ”vanlig” anmälan. Om en störning är mer varaktig och-eller normalt förekommande kan det ta längre tid för miljömyndigheterna att agera. Då måste inspektören gå igenom egenkontroll för ett företag, bygglov och-eller strandskyddsdispenser för en markägare och kolla vad som gäller. Om myndigheten behöver skicka ett föreläggande till den som orsakar problemet kan detta överklagas och det tar i regel tid innan det juridiska efterarbetet är färdigt och myndigheten kan kräva åtgärder.

Dokumentera mycket!

I alla lägen är det mycket bra att dokumentera med foton och anteckningar vid alla myndighetskontakter. Man ska inte själv börja förhöra verksamhetsutövare eller markägare utan bara dokumentera. Alla myndighetskontakter kan förstås ske anonymt även om detta förstås försvårar både miljömyndigheternas och polisens utredning i ett senare skede. Då man väl lämnat in sin anmälan kan underlaget begäras ut som allmän handling hos miljömyndigheten. Under pågående polisutredning och förundersökning som beslutas av åklagaren råder alltid sekretess.

Lönar det sig att agera?

Svaret är ja, därför att då har man slagit larm. Samtidigt måste man vara beredd på att de myndigheter som ska hantera ens klagomål inte alltid gör samma bedömning. Många gånger finns det redan information hos myndigheterna som redan lett till åtgärd eller till ingen åtgärd. Det kan även vara så att tillstånd att bedriva verksamhet kan vara så utformade att miljön de facto far illa men att tillsynsmyndigheterna inte kan ingripa. Man ska även ha i åtanke en tillsynsmyndighet inte är skyldig att agera, om myndigheten bedömer att det inte behövs. Naturligtvis kan det vara så att tillsynsmyndigheter ibland borde agera men i verkligheten inte gör det. Då ska man naturligtvis fortsätta att samla information och försöka hålla i gång dialogen. Att hänga ut tjänstemän offentligt är aldrig en effektiv väg för att åstadkomma bättre tillsyn över miljön.

Lär dig mer

Några ord om allemansrätten- ett starkt svenskt varumärke

Läs om det starka varumärket Allemansrätten, som uppstod under 1930-talet och vad som gäller.

Vad är ett miljöbrott och vad är en överträdelse som hanteras av tillsynsmyndigheterna?

Lite om skillnaden i tillvägagångssätt vid hantering av miljöbrott respektive tillsyn.

Miljöproblem som dyker upp

Störningar i miljön dyker naturligtvis inte bara upp. Störningar orsakas av mänsklig aktivitet eller naturfenomen som uppkommer genom mänsklig påverkan.