Våra stadgar

Lär dig mer om vad vår förening står för
 • § 1 
 • § 2 
 • § 3 
 • § 4 
 • § 5 
 • § 6 
 • § 7 
 • § 8 
 • § 9 
 • § 10 
 • § 11 
 • § 12 
 • § 13 
 • § 14 
 • § 15 
 • § 16 
 • § 17 
 • § 18 
§ 1 

§ 1

Föreningens namn är Miljö- och kultur i Sverige.

§ 2 

§ 2

Den ideella föreningen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 

§ 3

Miljö- och kultur i Sverige är en ideell, genusneutral, partipolitiskt och religiöst

obunden miljö-, naturvårds- och kulturorganisation. Föreningens huvudsakliga ändamål är miljö- och naturskydd och skydd av biologisk mångfald, samt ett rikt och fritt kulturliv till stöd för en människo- och samhällssyn som bygger på jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Ändamålen, som syftar till en hållbar utveckling och hållbart samhälle, ska nås och verksamheten bedrivas genom opinionsbildning, deltagande i juridiska processer, kunskapsproduktion samt spridande av kunskap om naturskydd, biologisk mångfald och kultur som medel att uppnå ett hållbart samhälle. Rättsstatens principer är vägledande för föreningen.

§ 4 

§ 4

Föreningen ska finansieras genom periodiska och enstaka gåvor, anslag eller andra ekonomiska tillskott.

§ 5 

§ 5

Person eller organisation som stöder föreningens syften med minst 150 kr per år kan registreras som stödmedlem av föreningen.

§ 6 

§ 6

Medlem enligt § 5 kan till styrelsen framlägga önskemål om kommande års verksamhetsplan.

§ 7 

§ 7

Framlagda synpunkter av medlem enligt § 6 ska av styrelsen behandlas inför kommande årsmöte.

§ 8 

§ 8

Föreningen ska förvaltas av en styrelse med minst två men högst tre ordinarie ledamöter. Av dessa ska en vara ordförande. I sin första sammansättning ska

styrelsen bestå av Margaretha Svenning, Christer Borg och Stefan Rubenson.

Avsäger sig ledamot eller ordförande sitt uppdrag i styrelsen eller avlider denne ska styrelsen, med sin kvarvarande sammansättning utse ny styrelseledamot eller ordförande i den avgångnes ställe.

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter deltar. Vid lika röstetal ska som beslut gälla den mening som biträds av styrelsens ordförande.

Kassör och ordförande tecknar föreningen i förening.

§ 9 

§ 9

Föreningen företräds av styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller på begäran av någon av de övriga styrelseledamöterna.

§ 10 

§ 10

I styrelseuppdraget ingår att vara behjälplig med den löpande verksamheten, för vilket arvode kan utbetalas enligt beslut av styrelsen.

§ 11 

§ 11

Styrelsen har rätt att anlita externa konsulter för att utföra arbete i linje med föreningens ändamål enligt § 3. Beslut om sådant anlitande ska tas under styrelsemöte, antecknas i protokoll och endast gälla väl avgränsade arbeten eller projekt.

§ 12 

§ 12

Föreningen har möjlighet att via styrelsebeslut dela ut stipendium till person som på något utmärkande sätt i sin gärning stöttat eller stöttar föreningens

målsättning. Stipendiet ska ses som ett sätt att ge särskild uppmuntran och erkänsla.

§ 13 

§ 13

Styrelsen ska årligen i maj månad avge årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar. Vid samma tillfälle ska årsavgift för kommande räkenskapsår, beslut om vem som ska vara kassör respektive ordförande kommande verksamhetsår.

§ 14 

§ 14

Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av en därtill vald lekmannarevisor. Denne utses av styrelsen för en tid om ett år i taget. Revisorn ska årligen avge revisionsberättelse rörande sin granskning. Revisionsberättelsen ska avges senast den sista juni året efter räkenskapsårets utgång

§ 15 

§ 15

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 

§ 16

Föreningen ska inte bedriva näringsverksamhet.

§ 17 

§ 17

Ändring av dessa stadgar, utom ändamålet i § 3, får göras genom enhälligt styrelsebeslut av fullsutten styrelse.

§ 18 

§ 18

Upplösning av föreningen kan ske genom enhälligt styrelsebeslut av fullsutten styrelse. Vid sådant beslut ska bestämmas till vem som eventuell ekonomisk kvarlåtenskap ska skänkas. Vägledande för detta beslut ska vara paragraf 3 i stadgarna.