Om oss

Lär dig mer om vilka vi är, hur vi arbetar och hur du kan hjälpa oss i det arbetet

Vilka är MKS och vad vill vi?


Varför en ny miljöorganisation?


Från opinionsbildning till lag och resultat
Varför vill vi ha ditt stöd?


Kan jag som gåvogivare påverka arbetet?


Hur vet jag att pengarna används på rätt sätt?


Vilka är MKS och vad vill vi?

Vi är ett antal personer som både enskilt och tillsammans har mycket lång erfarenhet av både ideellt- och statligt miljöarbete. Vi utgör föreningens styrelse.

Vi har arbetat med framtagande av policydokument, miljöjuridiska processer, debattinlägg och politisk påverkan under flera decennier. Våra namn finns flitigt representerade i offentligheten, om man är intresserad av vad vi har arbetat med tidigare.

Vi har bildat denna ideella förening, där gåvomedel ska användas till arbete för att nå organisationens ändamål. Vi kommer att företräda miljön genom opinionsbildning - och människor via juridiska processer. Vi företräder både dem som vill påverka sitt närområde och miljöpolitiken i stort. Kultur inbegriper allt vi människor gör som kollektiv och individer. Insatser för miljö-och natur är därmed starkt kulturellt förankrade. Vi ser kulturell förankring i miljöarbetet lika väsentlig oavsett om man exempelvis tillhör ett urfolk eller enbart värnar egen närmiljö i staden.

Ur stadgarna, § 3:

Miljö- och kultur i Sverige är en ideell naturvårds- och kulturorganisation. Organisationens huvudsakliga ändamål är miljö- och naturskydd och skydd av biologisk mångfald, samt ett rikt och fritt kulturliv till stöd för en människo- och samhällssyn som bygger på jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Våra ändamål, som syftar till en hållbar utveckling och hållbart samhälle, ska nås och verksamheten bedrivas genom opinionsbildning, deltagande i juridiska processer, kunskapsproduktion samt spridande av kunskap om naturskydd, biologisk mångfald och kultur som medel att uppnå ett hållbart samhälle. Rättsstatens principer är vägledande för föreningen. Organisationen är en ideell, genusneutral, partipolitiskt och religiöst obunden miljö- och kulturorganisation.

Varför en ny miljöorganisation?

Vi som bildat organisationen menar att just våra erfarenheter och kunskaper bäst kommer till nytta genom arbete i en egenutformad och jämförelsevis liten organisation. På så sätt kan vi koncentrera oss på de faktiska målen. Vi är övertygade om att vi kommer att göra nytta genom att vara ett viktigt och vitalt tillskott på miljöarenan. Vi vågar påstå att vi de facto är bäst inom vår nisch.

I våra människoliv har vi många roller på samma gång. Vi är privata, professionella på våra jobb, konsumenter och mycket annat. Vår förening utgår från att alla människor inte har kunskap eller ekonomi att göra rätt val för miljön. Vi anser att lagarna är helt avgörande för både samhällets- och individens utveckling, ekonomiskt och normativt. Hur vår miljö och den biologiska mångfalden kommer att utvecklas, skyddas och förstärkas beror ytterst på vår lagstiftande församling, riksdagen. Därmed kommer en del av vårt arbete vara att informera ledamöter och deras medarbetare i riksdagen, något vi är vana vid sedan tidigare. Samtidigt styrs mer och mer av miljölagstiftning och politik av EU:s rättsakter. Vår specifika erfarenhet av EU-lagstiftning kommer därmed väl till pass i vårt arbete för att uppnå organisationens ändamål.

Från opinionsbildning till lag och resultat

När väl lagar och förordningar som berör vår miljö är på plats ska de användas i ”verkligheten”, det vill säga tillämpas. Det sker bland annat i ansöknings- och omprövningsmål i mark- och miljödomstolen, men också genom tillsyn som sköts av olika myndigheter. Vår praktiska erfarenhet och gedigna kunskap i denna juridiska bas garanterar att vi för din och er talan på ett seriöst och professionellt sätt.

Varför vill vi ha ditt stöd?

Vi vet att väldigt många människor idag är övertygade om att vår miljö måste tas om hand på ett bättre sätt än idag. Ju fler vi är som uttrycker detta, särskilt genom en organisation, desto större påverkan på politik och opinion. Man kan därför inte slå sig till ro med att ”det finns ju så många miljöorganisationer”.

Den engagerade allmänheten som inte är sakägare kan endast delta i mål och ärenden hos domstolar och myndigheter genom en organisation som för dess talan[1]. Rätten att föra talan som miljöorganisation bygger på Århuskonventionen, en FN-konvention som är ett internationellt avtal mellan länder om tillgång till miljöinformation, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

Det är här Miljö- och kultur i Sverige (MKS) kommer in. Vi företräder helt enkelt er som genom bidrag stöder våra mål kring miljöskydd och hållbarhet. Vi för alltså vår gemensamma talan i domstolar. Vilka mål och ärenden vi för tillfället arbetar med ser du under fliken ”Aktuellt”.

Men för att kunna driva mål i domstol måste vi enligt miljöbalken ha minst 100 medlemmar eller på annat sätt visa att verksamheten har allmänhetens stöd. Därför är det viktigt att vi dels har stödmedlemmar, dels har ekonomi för att föra talan. Vi visar vår rätt att delta genom att registrera era gåvor till oss och därmed kunna redovisa antalet ”supporters”. Givetvis åberopar vi också antalet stödmedlemmar.

Kan jag som gåvogivare påverka arbetet?

Ja. Du kan som registrerad gåvogivare och/eller stödmedlem lägga fram synpunkter och förslag på vad organisationen ska koncentrera sig på kommande verksamhetsår. Dessa synpunkter ska löpande behandlas av styrelsen. Är det förslag som faller inom ramen för stadgarna, speciellt § 3, och vi anser att det är ett bra förslag, kan beslut tas att ha med ditt förslag under kommande verksamhetsår.

Så har du uppmärksammat ett miljöproblem av något slag, ta kontakt med oss!

Hur vet jag att pengarna används på rätt sätt?

I våra stadgar har vi krav på revisor för organisationen. Denne ska kontrollera att arbetet sköts i enlighet med våra stadgar, framförallt § 3. I den klargörs vad vi ska syssla med och därmed vad pengar får användas till.

Förtydligande

[1]

I de flesta ärenden som avgörs i mark- och miljödomstol finns så kallade sakägare. Dessa är särskilt berörda genom att äga exempelvis en fastighet i närheten av det område som kan påverkas av en sökt verksamhet. Därmed har de rätt att delta i domstolen som part.

Styrelsen MKS