Allemansrätten- ett starkt svenskt varumärke

Läs om det starka varumärket Allemansrätten, som uppstod under 1930-talet och vad som gäller.

En oskriven lag för att vårda naturen

Allemansrätten finns inte nedtecknad i form av juridiska bestämmelser. I 7 kap 1 § miljöbalken står att man ska visa hänsyn i sitt umgänge med naturen. Bestämmelsen är allemansrättens kärna, men den säger ingenting om vad som är tillåtet eller otillåtet i naturen. Allemansrätten är ingenting som funnits i århundraden utan vistelserätten började utvecklas i samband med semesterreformerna på 1930-talet. Allemansrätten är ett starkt svenskt varumärke som både bidrar till tillträde och rekreation, bevarande och kunskapsöverföring om natur- och kulturvärden. Bäst för allemansrätten är att den inte preciseras med ett exakt juridiskt innehåll. Den som stör markägaren får räkna med att bli polisanmäld eller stämd på skadestånd. Den som känner sig hindrad eller utestängd från naturen får anmäla markägaren. Allt förstås under förutsättning att man såsom nyttjare inte avser att befinna sig på markägarens rimliga hemfridszon.

Vad är allemansrätten?

Att nyttja naturen enligt allemansrätten innebär att var och en får lov att vistas och färdas i naturen om man inte stör- eller förstör ekonomiska värden eller själva naturen. 


All mark och allt vatten i Sverige har en ägare och ägaren är den som får utnyttja avkastningen som fastigheten ger. Detta betyder att det aldrig ”ingår” i allemansrätten att förstöra andra människors gröda eller egendom. Anläggningar kan vara både privata och tillgängliga för allmänheten. Det finns en del ”basfakta” kring allemansrätten som de flesta har hört. Exempelvis ska man inte köra motorfordon på någon annans mark, inte övernatta flera nätter så att man etablerar en plats som påminner om en tomt och framför allt inte föra oväsen, skräpa ner eller förstöra gröda. Färdas till fots och på cykel, plocka bär och svamp för eget bruk och sova över någon natt ingår solklart i allemansrätten. Våra nya sätt att utöva friluftsliv ställer allemansrätten i delvis ny dager. Från skogsutflykt till äventyrsresa betyder att vi allt oftare köper äventyr som behöver utrustning, guidning och utförs i grupp. Det är lika viktigt att förstå allemansrätten om arrangerar eller deltar i organiserade aktiviteter som då man ger sig ut i privat regi.

Lär dig mer

Vad är ett miljöbrott och vad är en överträdelse som hanteras av tillsynsmyndigheterna?

Lite om skillnaden i tillvägagångssätt vid hantering av miljöbrott respektive tillsyn.

Miljöproblem som dyker upp

Störningar i miljön dyker naturligtvis inte bara upp. Störningar orsakas av mänsklig aktivitet eller naturfenomen som uppkommer genom mänsklig påverkan.

Avslutande allmänna tips för den som vill engagera sig

Det lönar sig att agera, men det kan ta tid innan det händer något.