Statkraft planerar nytt storskaligt vattenkraftverk i Lagan

Nyhet | 19 - 03 - 2024


Statkraft har haft samråd kring ett stort projekt i Lagan. De sex nedersta kraftverken i Lagan, sett från havet, ägs alla av Statkraft.

Projektet går ut på att riva ut tre kraftstationer, Bassalt, Knäred Övre och Nedre, samt i stället bygga ett nytt kraftverk vid Bassalt med en ny 3,6 kilometer lång bergtunnel som utloppskanal.

Det nya kraftverket kommer att jämfört de tre idag existerande producera 25 procent mer el. Samtidigt ska en gammal naturfåra vid Knäred-kraftverken återskapas.

Det positiva är alltså att en ”nygammal” strömvattenmiljö återskapas på runt 5 kilometers längd. Enligt Statkraft kan den vara unik för Lagan, som är mycket kraftigt påverkad av

vattenkraftsutbyggnad sedan början på 1900-talet.

Bassalt kraftverk i början på 1900-talet

Vad tycker MKS?

För oss i MKS är det naturligt att i och med detta projekt också titta på de tre nedersta kraftverken, som alltså också ägs av Statkraft. Miljöåtgärder i dem, som exempelvis vandringsmöjligheter för fisk, samt en riktig tappning av vatten i naturfåran mellan Skogaby och Karsefors skulle ge en extremt stor möjlighet till naturlig lax- och havsöringsproduktion enligt tidigare gjorda undersökningar och rapporter. En tappning runt MLQ (medellågvattenföring) i den gamla naturfåran skulle också ge det rörliga friluftslivet ett nytt område av riksklass.


Kan man dessutom se till att fiskvandring kan ordnas upp till nuvarande Knäred Nedre (som alltså enligt projektet ska rivas ut), skulle miljöförbättringarna i Lagan bli av historiska proportioner. Detta utan att förlora någon elproduktion alls, eftersom projektets mål med 25 procent mer produktion i de tre övre kraftverken väl kompenserar miljöåtgärderna i de tre första.

Naturfåra som behöver minimitappning på minst MLQ.

Kompensation

Vid tillståndsprövningar som rör verksamheter som med nödvändighet innebär förluster i naturvärden finns möjligheter att yrka om ekologisk kompensation. Vi i MKS vill driva det spåret och har med våra medarbetare kunskapen att miljöjuridiskt göra detta.