Pressmeddelande från miljö- och kultur i Sverige (MKS)

Pressmeddelande | 19 - 03 - 2024


En ny miljöorganisation har skapats, Miljö- och kultur i Sverige (MKS). Grundare är Christer Borg, tidigare ordförande och generalsekreterare i Älvräddarna och Dr Margaretha Svenning, miljöjurist med lång erfarenhet från olika myndigheter. Den ideella organisationens mål är ett hållbart samhälle med rik biologisk mångfald, rättvis klimatomställning och ett fritt och rikt kulturliv som stöder dessa hållbarhetsmål.

Målen ska nås genom information, kunskapsproduktion, politisk påverkan och domstolsprocesser i framför allt mark- och miljödomstolen. Arbetet kommer att finansieras med influtna medel från personer och organisationer som stöder MKS:s syfte och målsättningar.

Behövs en till miljöorganisation?

- Ja, det tycker vi som är grundare. Vi har en unik mix av erfarenheter från miljöområdet som vi vill kanalisera genom denna nya miljöorganisation. Vi ska ses som ett kanske vassare och mer specialiserat komplement till de svenska miljöröster som redan finns, menar Christer Borg, en av initiativtagarna.


MKS kommer till en början fokusera på att hålla sig ajour kring EU:s restaureringslag för att återställa ekosystem inom EU. Organisationen kommer även att agera inom andra rättsakter från EU, till exempel EU:s vattendirektiv.


Men även allemansrätten och strandskyddsärenden är intressanta. Privata intressen att stängsla in natur växer sig starkare, likväl som exploatering av naturområden. Detta behöver uppmärksammas och värdena behöver ha en stark röst anser grundarna av MKS.


- Allemansrätten är vårt viktigaste svenska varumärke, och allmänhetens tillgång till stränder och vattendrag ingår i detta, säger Margaretha Svenning.


Både Margaretha och Christer har gedigen erfarenhet av miljöarbete sedan tidigare. Margaretha har på regeringsuppdrag skrivit bok om allemansrätten och deltog i utredningen om Seveso-lagstiftningen samt har företrätt staten i ett stort antal miljörelaterade mål i domstol. Christer är känd debattör via sin över decennielånga roll som ordförande och senare generalsekreterare i Älvräddarna. De båda är entusiastiska inför lanseringen.


- Vi tror och hoppas på ett starkt stöd från allmänheten, vilket kommer bidra till ett bra arbete med frågorna, säger Christer.Mer om MKS och deras mål och arbete kan du hitta på deras hemsida, www.imks.se


Kontaktperson

Christer Borg

073-628 86 63

christer.borg@miljoochkultur.se